Razem możemy
więcej !

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej IX
Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.

INSPIRES Sp. z o. o. wraz ze Stowarzyszeniem Podwórkowe Anioły realizuje projekt pt. Razem możemy więcej ! w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 09.01 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Kwota dofinansowania: 1 601 097,04 PLN
Kwota dofinansowania z UE: 1 423 197,37 PLN
Dofinansowanie z Budżetu państwa: 177899,67 PLN

Celem projektu jest: Wzrost aktywności zawodowej i społecznej oraz szans na znalezienie zatrudnienia u 108 os.niezatrudnionych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia .z subregionu Radomskiego [SR] do 30.11.2022r. przez udział w kompleksowych działaniach wynikających ze ścieżki reintegracji.

Okres realizacji projektu: 09.2022-11.2023r.

Uczestnicy projektu:

Osoby niezatrudnione zagrożone ubóstwem/wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia z powiatu powiat białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, m.Radom, radomski, szydłowiecki, zwoleński

W szczególności:

  • kobiety
  • osoby z niepełnosprawnością
  • osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3 włącznie)
  • osoby korzystające z PO PŻ
  • osoby korzystające z pomocy społecznej
Skip to content