Oferowane wsparcie

OFERUMEJY WSPARCIE W PROJEKCIE W RAMACH

Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu – dla 100% Uczestników/czek projektu

Treningu kompetencji i umiejętności społecznych – Kuźnia Optymizmu

  1. Warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej – dla 100% Uczestników/czek proj. -wsparcie grupowe, 12 h dydaktycznych wsparcia na osobę (wsparcie obligatoryjne)

  2. Warsztaty radzenia sobie ze stresem i sytuacjami konfliktowymi – dla 100% Uczestników/czek proj. – wsparcie grupowe, 12 h dydaktycznych wsparcia na osobę (wsparcie obligatoryjne)

  3. Warsztaty indywidualne o tematyce według potrzeb UP- dla średnio 80% Uczestników/czek proj. – 6 h zegarowe wsparcia na osobę (wsparcie fakultatywne)

Poradnictwo specjalistyczne:

a) poradnictwo socjalne – wsparcie grupowe dla 100% Uczestników/czek proj. – 8h dydaktycznych wsparcia

b) poradnictwo psychologiczne – wsparcie indywidualne dla 100% Uczestników/czek proj. – 4 h zegarowe wsparcia na osobę (wsparcie fakultatywne)

c) poradnictwo zawodowe – wsparcie indywidualne dla 100% Uczestników/czek proj. – 3 h zegarowe wsparcia na osobę (wsparcie obligatoryjne)

d) wsparcie specjalistyczne dla osób z niepełnosprawnościami- wsparcie trenera aktywności ON/trenera pracy

Pośrednictwo pracy – dla 100% Uczestników/czek projektu – 6 h zegarowych wsparcia na osobę (wsparcie obligatoryjne)

Szkolenia zawodowe – dla 100 % Uczestników/czek projektu 120 h dydaktycznych wsparcia na osobę (wsparcie obligatoryjne). Tematyka szkolenia wynika z Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjału Uczestnika projektu.

Staże zawodowe– dla średnio 82 Uczestników/czek projektu (wsparcie fakultatywne, decyduje ścieżka reintegracji)- 3 miesięczne

Realizator projektu zobowiązuje się do zapewnienia zaplecza lokalowego, technicznego i kadrowego niezbędnego do realizacji w/w wsparcia oraz innych usług bezpośrednio z nimi związanych.

Każdy z Uczestnik/czka ma możliwość otrzymać materiały szkoleniowe (notes, długopis), materiały dydaktyczne (skrypty/podręczniki), wyżywienie, zwroty kosztów dojazdu, w przypadku szkoleń/staży: stypendium szkoleniowej/stażowe, ubezpieczenie, zaświadczenia o kończeniu szkolenia, dokument potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych/kompetencji zawodowych

Skip to content