Rekrutacja

Rekrutacja będzie miała charakter otwarty i będzie informowała o możliwości przystąpienia do projektu zarówno mężczyzn jak i kobiet, prowadzona będzie w okresie 09.2022 – 06.2023 r. do zebrania ostatniego/ej Uczestnika/czki projektu.

Rekrutacja prowadzona terenie woj. mazowieckie powiatów objętych wsparciem w postaci rund rekrutacyjnych 9 rund rekrut, 1 runda x średnio 12Uczestników.

Rekrutacja do projektu będzie przebiegać w dwóch etapach:

I etap: ocena formalna – kompletność i kwalifikowalność dokumentów rekrutacyjnych- (zgodnie z opisem Uczestników/czek projektu- §3 regulaminu projektu),

II etap: przyznanie punktów za spełnienie kryteriów strategicznych:

  1. płeć – Kobiety – 2 pkt.,

  2. osoby o niskich kwalifikacjach – 1 pkt,

  3. osoby z niepełnosprawnością – 5 pkt.

  4. osoby korzystające z PO PŻ- 10 pkt.

  5. osoby korzystające z pomocy społecznej – 1 pkt.

 

Łącznie 108 osób z największą liczbą punktów w ramach danych rund rekrutacyjnych weźmie udział w proj.

W procesie rekrutacji powstaje lista podstawowa i rezerwowa oddzielne dla każdej rundy rekrutacyjnej z podziałem na płeć w oparciu o liczbę zebranych punktów, w przypadku równoległej punktacji po osiągnięciu zaplanowanej struktury GD decydują kolejno kryteria strategiczne.

Osoby z listy rezerwowej wezmą udział w projekcie w przypadku zwolnienia się miejsc z listy podstawowej do 30% wsparcia proj.

Po zakwalifikowaniu do projektu, każdy z Uczestników zobowiązany jest do podpisania Oświadczeń wymaganych przez Realizatora projektu wraz z oświadczeniem dotyczącym zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty do pobrania:

Skip to content